Expertisegroep | DE GEMEENTE EN DE BURGER
16007
post-template-default,single,single-post,postid-16007,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

DE GEMEENTE EN DE BURGER

DE GEMEENTE EN DE BURGER

INLEIDING

De overheid in Nederland is grof genomen onderverdeeld in Rijksoverheid, provincies en gemeenten (gemeentes).

Een huwelijk moet erkend worden door de overheid. Naast liefde speelt ook de wet een rol.

De gemeente is belast met de uitvoering van de praktische kant van het “Personen- en Familierecht” . Dat is de afdeling van het Recht waarin aspecten van trouwen, ouderschap en de relatie tussen ouders en kinderen worden geregeld. Wat betreft het huwelijk en gezin zijn het Huwelijksvermogensrecht, het Naamrecht, het Erfrecht en het Successierecht relevant.

TAKEN VAN DE GEMEENTES/GEMEENTEN

Gemeenten/ Gemeentes zijn belast zijn met

Burgerzaken
Ruimte en bereikbaarheid
Milieu en duurzaamheid
Leefomgeving
Veiligheid en openbare orde
Jeugd en onderwijs
Hulp aan huis
Werk en inkomen
Lokale economie
Cultuur en sport
BURGERZAKEN

De taken die vallen onder het kopje ‘Burgerzaken’ zijn de bekendste taken van de gemeente. Bijna iedereen weet wel dat je voor je paspoort, je identiteitskaart en je rijbewijs naar het gemeentehuis moet. Ook trouwen doe je op het gemeentehuis (of op door de gemeente goedgekeurde officiele trouwlocaties)

Voor bezoekers van www.trouwshop.com is deze afdeling natuurlijk de belangrijkste afdeling van een gemeente. Als je in Nederland trouwt, gebeurt het altijd in een gemeente. De voorwaarden, omstandigheden, omgeving en kosten verschillen echter. Een stel moet de gelegenheid hebben om een verantwoorde beslissing te nemen over waar zij kunnen gaan trouwen.

Basisregistratie personen

De gemeente houdt ook bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie personen (BRP), de vroegere gemeentelijke basisadministratie personen (GBA). Dit betekent dat je het aan de gemeente moet doorgeven als je bijvoorbeeld verhuist of als je een kind krijgt.

 

RUIMTE EN BEREIKBAARHEID

Een van de belangrijkste taken van de gemeente is het zorgen voor voldoende woningen voor alle inwoners. Bovendien moeten er verschillende soorten woningen zijn. Er moeten woningen zijn voor gezinnen, bejaarden en alleenstaanden, er moeten dure en goedkope woningen zijn, grote en kleine.

Bestemmingsplannen

De gemeente bepaalt via bestemmingsplannen waar nieuwe woonwijken mogen worden gebouwd of bestaande wijken mogen worden uitgebreid.

Bestemmingsplannen zijn voor stellen heel belangrijk! (Vooral zij bezig bent met verantwoord Huwelijksmanagement)

In de bestemmingsplannen legt de gemeente vast welk deel voor huizen is, welk deel voor natuur en welk deel voor bedrijven.

In een bestemmingsplan vind je bijvoorbeeld of je een bedrijf aan huis mag beginnen. En je leest daarin welke ontwikkelingen er voor jouw wijk/buurt zijn gepland.

Verkeers- en vervoersplan

Gemeenten gaan ook over een goede bereikbaarheid (van woningen, bedrijven, etc) en over verkeersveiligheid. Ze leggen straten en wegen aan, voetpaden, fietsroutes en parkeerterreinen. En zij zorgen voor het onderhoud ervan. Veel gemeenten maken daarnaast een verkeers- en vervoersplan waarin onder andere staat welke straten voor doorgaand verkeer zijn bestemd en welke voor het lokale verkeer.

 

MILIEU EN DUURZAAMHEID

(Gescheiden) afvalinzameling is een belangrijke taak van gemeenten. Gemeenten doen dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via aparte containers op diverse plekken in de gemeente waar je je papier, glas, plastic en textiel in kunt gooien. Of door inwoners containers te geven waar ze hun afval in kunnen gooien. De gemeente komt eens in de zoveel tijd langs om de containers leeg te maken.

Milieu

Een andere taak van de gemeente is toezicht op het milieu. Gemeenten geven bedrijven een milieuvergunning. Toezichthouders van de gemeente controleren of de bedrijven zich aan de milieuvergunning en aan de wet houden. De milieupolitie van de gemeente kan optreden tegen mensen en bedrijven die op de verkeerde manier groot vuil aanbieden of gevaarlijke stoffen afvoeren.

Klimaatbeleid

Daarnaast houden veel gemeenten zich actief bezig met klimaatbeleid. Denk aan energiebesparing, waterbesparing en het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen. Dit doen gemeenten samen met anderen, zoals het bedrijfsleven. En natuurlijk met jou als inwoner.

 

LEEFOMGEVING

Ook een schone stad is een van de taken van een gemeente. Vaak werken gemeenten hierbij samen met inwoners, bijvoorbeeld in de strijd tegen zwerfafval en hondenpoep.

Soms kun je als buurt het beheer van openbaar groen overnemen van je gemeente. Informeer bij je gemeente.

Gemeenten zorgen verder voor aanleg en onderhoud van openbaar groen. Inwoners kunnen ook hier een eigen bijdrage leveren.

Andere taken

Maar leefomgeving betekent meer: de riolering hoort bijvoorbeeld ook hierbij. De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de riolering. En ook loszittende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal, afgewaaide takken, geluidsoverlast en dergelijke zijn zaken waarvoor je bij je gemeente terechtkunt. Dit soort zaken kun je in veel gemeenten digitaal, via de website melden.

 

VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

Om te zorgen voor een veilige en leefbare woonomgeving stellen gemeenten regels op voor wat wel en niet mag in de openbare ruimte. En ze controleren vervolgens of iedereen zich aan de regels houdt. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de gemeentelijke handhavers. Die houden toezicht en grijpen in als dat nodig is. Denk aan verkeerd geplaatst huisafval of verkeerd geparkeerde auto’s.

Door lid te worden van Burgernet kun je meehelpen aan de veiligheid binnen je gemeente. Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Voor Burgernet wordt gebruikgemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven uit de gemeente.

 

JEUGD EN ONDERWIJS

Gemeenten houden zich op veel verschillende manieren met jeugd bezig. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang (toezicht en handhaving) en aanpak van jeugdwerkloosheid.

Jeugdgezondheidszorg

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De taken voor de jeugdgezondheidszorg laten ze vaak uitvoeren door de GGD (bijvoorbeeld voorlichting over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling).

Sinds 2015 is de volledige jeugdhulp een taak van de gemeente.

Onderwijs

Bij de taken van gemeenten rond onderwijs moet je denken aan de aanwezigheid van voldoende scholen voor openbaar onderwijs binnen de gemeente. En aan de financiering van de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen. Gemeenten spelen verder een rol bij het voorkomen van schooluitval, via de leerplichtambtenaren die bij hen in dienst zijn. Gemeenten werken hierbij samen met onder andere scholen, bedrijfsleven en hulpverlening. Bovendien zorgen gemeenten voor extra begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben.

 

HULP AAN HUIS

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die wet regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Denk aan ouderen, gehandicapten of mensen met een psychische stoornis. Zij kunnen bijvoorbeeld hulp bij het huishouden krijgen, een rolstoel, woningaanpassing en vervoer van deur tot deur. Gemeenten zijn daarnaast verantwoordelijk voor de zorg voor dak- en thuislozen.

Vrijwilligerswerk

Een andere taak van gemeenten is het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Als je zorgt voor een chronisch zieke partner of een kind met een beperking, dan kun je de gemeente om ondersteuning vragen. Gemeenten ondersteunen ook bij vrijwilligerswerk.

Gemeenten zijn verder betrokken bij het bestrijden en voorkomen van huiselijk geweld.

 

LOKALE ECONOMIE

Werk en Inkomen

Gemeenten proberen te zorgen voor voldoende werk voor hun inwoners. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door te proberen bedrijven naar hun gemeente te halen en daarmee extra banen. Zelf heb je vooral met de gemeente te maken als je op zoek bent naar een baan of als je een eigen bedrijf wilt beginnen. En als je voor een nieuwe baan een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig hebt.

Bijstandsuitkering

Heb je te weinig geld om van te leven, dan kun je bij je gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. Krijg je een bijstandsuitkering, dan moet je wel actief op zoek naar werk. Een bijstandsuitkering is namelijk altijd een tijdelijke oplossing. De gemeente kan je helpen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan, bijvoorbeeld door scholing en begeleiding.

Heb je wel werk maar een laag inkomen, dan kun je bij je gemeente terecht voor financiële ondersteuning (bijzondere bijstand). Ben je jonger dan 27 jaar? Dan kun je niet meteen een bijstandsuitkering aanvragen, maar moet je eerst zelf actief op zoek naar werk of een opleiding. Na vier weken kun je bij de gemeente een uitkering aanvragen.

Gemeenten hebben een rol in het zorgen voor een gevarieerd winkelaanbod, met grote en kleine ondernemers. Gemeenten proberen ook bedrijven aan te trekkenen kan dit doen door bijvoorbeeld te zorgen voor een goede bereikbaarheid van het centrum of het aanleggen van een bedrijventerrein. De gemeente stelt ook de regels op voor koopzondagen en avondopenstelling, en geven de vergunningen af voor markten.

 

CULTUR EN SPORT

Gemeenten stimuleren sporten en bewegen en zorgen voor bouw, beheer en exploitatie van sportparken, zwembaden en sporthallen. Gemeenten maken zelf hun cultuur- en sportbeleid; ze maken eigen keuzes. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om meer aandacht aan cultuuronderwijs te geven. Of om op sportgebied vooral aandacht te geven aan mensen die niet zoveel bewegen. Daarnaast ondersteunen gemeenten bijvoorbeeld toneelgezelschappen en muziekkorpsen met subsidies.

Er is geen geld om alles te doen, daarom zoeken gemeenten vaak de samenwerking met andere partijen.

voor www.trouwshop.com en www.expertisegroep.nl aangepast

mr D.P. Isebia

-Trouwshop/ Expertisegroep

delen op social media
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.